Thông tin công ty : giới thiệu sơ bộ (hình ảnh , sơ đồ tổ chức công ty,..)

(cơ cấu công ty : Tổng giám đốc , các gđ , các phòng ban và TT&CN trực thuộc công ty….)

363